СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО И БАЛКАНИТЕ – ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА ИНТЕРЕСИТЕ?

Борислав Димитров

Студент в Софийски университет «Климент Охридски»

Темата ми обхваща възможностите за регионално сътрудничество между Средиземноморието и Балканите в областта на социализацията на културното наследство като туристически ресурс с оглед устойчиво развитие чрез културен туризъм.

Обектите на културното наследство попадат в различни културни коридори, пресичащи Средиземноморието, Балканите и Югоизточна Европа.

Изложението ми акцентира върху възможни партньорски дейности,насочени към опазването на културното наследство, което попада в преминаващите културни коридори и културни маршрути, като: културните коридори Виа Адриатика, Виа Анатолия, Виа Понтика, Виа Егнация, Западен трансбалкански път и Източен Трансбалкански път.

Културното наследство в региона на Средиземноморието и на Балканите би могло да се разглежда като обща ценност, която изисква обединени експертни усилия. В този смисъл може да се работи съвместно по конкретни проекти и стратегии, които да промоцират културните паметници в регионалните културни пътища: антични, средновековни, поклоннически и др.

Европейският институт за културни маршрути е основан в Люксембург през 1997г. и се занимава с развитието на програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Той се ангажира с промоцирането на културното наследство и културните коридори и се занимава с въвеждането на европейски програми за проучване и анализ във връзка с културния туризъм за Европейската комисия и за други институции и ръководители на проекти.

В смисъла на този анализ бих искал да представя на Вашето внимание примери за възможни добри практики, които биха могли да бъдат приложени по отношение на опазването и социализацията на културното наследство, попадащо на територията на двата региона.

Културно-историческото наследство е важен ресурс за развитие и икономически просперитет, който може да се разглежда като полезен фактор в смисъла на инициативата Европа на регионите. Освен чисто духовните му измерения, процесите на социализацията му могат да станат силни ядра за регионалното развитие, за изграждане на устойчиви форми на туризъм- културен, културно-исторически, както и за изграждане на висококвалифицирани кадри и реализацията им на места в рамките на дейности, свързани с адаптациите на културно-историческото наследство за нуждите на туристическата индустрия.

Може да се лансира конкретна програма за развитието на културен туризъм, отчитайки интереса към обектите на културното наследство. Подобна програма, прилагана в разумни граници и без да се нанасят вреди в регионите, би съдействала за опазването на това наследство.

Подобни действия биха спомогнали за очертаването на културното наследство в двата региона като достъпна обща ценност. На тази основа може са се мисли за формиране на нова обща регионална визия за ползите от културното наследство както за регионалното развитие, така и за туристическата индустрия.

Възможно е да бъдат открити нови културни маршрути с нова тематика, в зависимост от особеностите на обектите и региона, в който се намират.

Чрез общи инвестиции е възможно да се подобри и естетизира средата, в която се намират паметниците.

Създаването на единна електронна информационна система и регистър на обектите на културно-историческото значение би улеснило местните власти и държавните институции, ангажирани с управлението и опазването на културно-историческото наследство. Влагането на допълнителни финансови средства в тези обекти би съдействало за тяхното благоустрояване и привеждането им в по-добро състояние за туристически посещения в случаите, където това е необходимо.

Визирам създаването на професионална експертна мрежа, която да ръководи прилагането на различни дейности на експертните групи по места.  

Тази експертна мрежа би могла да разработи интегрирани проекти за рехабилитация, както и локални и регионални пилотни проекти за развитие, които да се ръководят от координатори.

Бих искал да дам пример за общо споделено наследство със Сантяго де Компостела – първоначално от източник на вдъхновение се превръща в начало за развитие на бъдещи дейности и наследство на различните държави в Европа по линия на поклонническия туризъм.

Усилията си могат да обединят експерти в областта на опазването на  културното наследство, държавни културни институции, представители на туристическата индустрия, академични институции и изследователи. В случая може да се разчита и по линия на трансграничното сътрудничество и на публично-частните партньорства.

По тази линия възможни пресечни точки на интересите между двата региона биха могли да бъдат общи дейности в смисъла на културния туризъм с цел постигане на устойчиво регионално развитие и икономически растеж, на базата на наличните културно-туристически ресурси.

If you intend to discover ways to create a great APA format newspaper, than the document is made for you. There are tons paper writer of resources to choose from that can assist you compose the document throughout APA data format, consequently you should definitely check out the options underneath.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *