На 21 декември 2021 г. в салона на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН бяха представени българското и английското издания на колективната монография „Съвременните Балкани:  предизвикателствата на XXI век” (Издателска къща Тендрил). Неин съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов. Изданието бе осъществено в съдействие с Института за икономика и международни отношения.

Трудът е посветен на предизвикателства пред Балканите към началото на новото десетилетие на нашия век и разглежда както досегашното  им развитие, така и очертаващите се тенденции в близка и по-далечна перспектива. Той представя сериозен академичен анализ на процесите, протичащи в региона в условията на усложняващите се международни отношения и преминаването от една криза в друга. Отчитат се и евроинтеграцията и разширяването на НАТО с техните постижения и проблеми в Европейския Югоизток. В монографията са представени водещите  тенденции в развитието на всяка една от страните в региона във вътрешен и външнополитически план като са откроени основните приоритети в областта на икономиката, политиката и сигурността, а също и съществуващите проблеми, съдържащи потенциал за конфликти и нестабилност. Специално внимание се обръща и на влиянието на външните за региона фактори. За тази цел в монографията са включени и три  глави, показващи мястото на балканските страни в променящата се стратегия и поведение на ЕС, НАТО и Русия.

Колеткивната монография е продължение на досегашната изследователската работа на учените от ИБЦТ (и особено на секция „Съвременни Балкани”) и техните партньори от други академични звена.  Тя се публикува в изпълнение на проекта „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България”, финансиран от ФНИ-МОН.