Para kurulu fiyatı

credit-squeeze-taxation-purse-tax-46242Son zamanlarda, ülkemizdeki ekonomik tartışmalar Bulgaristan'ın euro bölgesine katılımı fikrine odaklandı. Ancak bu temel soru değil, ve kısıtlamaların üstesinden gelme ve kayıpları ortadan kaldırma ihtiyacı, para kurulunun neden olduğu. Bir saatlik problemi göstermek için, son zamanlarda ortaya çıkan, привеждаме две графики.

На Графика №1 е представена динамиката на нетните чуждестранни активи на БНБ. Последните нарастват от под 5 milyar. лева през 1998 g. до около 45 milyar. в края на 2017 g. От тях инвестициите в ценни книжа, различни от акции, или предимно ДЦК на страните от еврозоната, са около 25 milyar. По принцип последните са ненужни, тъй като останалите 20 milyar. валутни резерви са напълно достатъчни за страна като България, още повече, че брутният валутен резерв е на практика още по-голям. Подобни инвестиции в ценни книжа имат страни с излишъци от петродолари, с каквито България, както е добре известно, не разполага.

Графика №1

IMG_1288

Още по интересна е Графика №2, която показва дължимите към БНБ лихви. При такъв валутен резерв и при наличието на значителни инвестиции в дългови ценни книжа, би следвало да се очакват значителни приходи. И те наистина са значителни до 2009 Bay, в разгара на глобалната фининсово-икономическа криза. След това обаче, вследствие политиката на количествени облекчения, възприета от ЕЦБ, лихвеното равнище по държавните ценни книжа в еврозоната спада, с което катастрофално се свиват и получаваните от БНБ лихви, като в края на 2017 Bay, независимо от огромните авоари на БНБ, дължимите лихви са отрицателна величина.

Bunun anlamı, че ние вече плащаме живи пари за удоволствието да имаме валутен борд, а сеньоражът, yani. доходът, който получава държавата от паричната емисия, е на практика отрицателен. С такава ситуация се сблъскваме за пръв път от 1998-ма година насам. Ако резервите на БНБ бяха вложени в български държавни ценни книжа, каквато е практиката при автономна парична политика, БНБ, респективно бюджетът, би получил приходи в размер от над 220 milyon. лева на годишна основа само от заместването на отбелязаните 25 milyar. с български, на мястото на чуждестранните ДЦК.

Графика №2

IMG_1290Възниква въпросът, какво би станало, ако излезем от валутния борд?

Промените ще бъдат по две линии- първо балансови и второ функционални.

Да започнем с балансовите. При нормална централна банка основната част от активите в баланса не са чуждестранните ценни книжа, а държавните ценни книжа на съответната страна. Такава промяна би означавала БНБ да участва активно на открития финансов пазар, като продава ценни книжа на страните от еврозоната и купува български ДЦК. Крайният резултат би бил понижаване на лихвения процент по българските ДЦК, bir taraftan, но нарастване на доходите от лихви на БНБ, diğer, тъй като доходността на българските ДЦК би била все още по-висока от тази по облигациите на водещите страни от еврозоната. Можем да очакваме също свиване на балансовото число на БНБ, намаляване на минималните задължителни резерви на търговските банки, съкращаване на фискалния резерв и връщане на значителен паричен ресурс от прекомерния валутен резерв към вътрешната икономика.

Във функционален план отказът от валутен борд означава гъвкав, но управляем валутен курс, активна антиинфлационна монетарна политика (инфлационно таргетиране), механизъм за рефинансиране на търговските банки, лихвена политика, управление на паричния пазар и активни операции на открития капиталов и валутен пазар. Както показва практиката на почти всички страни в света, автономната монетарна политика способства за стабилизиране ускоряване на икономическия растеж.

В момента излизането от валутния борд се отъждествява с присъединяване към еврозоната. Това обаче не е така. От концептуална гледна точка, при наличието на фиксиран курс към еврото, свободно движение на капитали и координиране на фискалните политики в рамките на европейския семестър, България функционално е част от еврозоната. Проблемът е в това, че нашето участие в последната е непълноценно- ние не прилагаме инструментите на единната монетарна политика и съчетаваме ограниченията на валутния борд с тези на колективната валута. Този неадекватен макроикономически механизъм системно забавя икономическия растеж и е в основата на механичното възпроизвеждане на позицията ни на най-бедната страна в ЕС.

Вследствие неправилното разбиране, че ние сме извън еврозоната, стратегията при нашите контакти с ЕК и ЕЦБ е едностранчива. Ние изхождаме от това, че трябва да изпълним някакви изисквания за да се присъединим към нещо, от което фактически сме част. Някои от тези изисквания, например Маастрихтските конвергентни критерии, са де факто вече изпълнени от България, за разлика от много страни, които са формално част от еврозоната. Към нас се отправят обаче допълнителни изисквания, свързани с реалната икономика, които на практика ни вкарват в параграф 22- реализирането на тези допълнителни условия предполага задължително ускоряване на икономическия растеж, а последният е забавен от механизма на валутния борд. Diğer bir deyişle, бидейки във валутен борд, ние никога не можем да покрием новите условия за еврозоната.

Това налага България да разполага с план „Б“. Този алтернативен план следва да се базира върху възможността за излизане от валутния борд чрез преминаване към автономна паричнокредитна политика и пълноценна централна банка. Това е подходът на практически всички посткомунистически държави, като започнем от Албания и завършим с Полша. Tabii ki, такъв преход има своите рискове и на практика може да бъде реализиран единствено при пълно съгласуване и с финансовата подкрепа от страна на МВФ, ЕК и ЕЦБ. Този вариант обаче е необходим за да може България да проведе преговорите за възможно най-бързо присъединяване към еврозоната от позицията на държава, която ясно осъзнава и защитава своите стратегически икономически интереси.

Akaydın
Bu iş tarafından Prof. gancho Ganchev Bir altında lisanslanmıştır Creative Commons Atıf-Noncommercial 4.0 Uluslararası

yoruma kapalı.