Europese begroting 2014-2020: Kennis, groei, Jobs

20121023PHT03204_originalDe EU-begroting moet dienen als katalysator voor groei en werkgelegenheid in Europa, vooral door investeringen in mensen en vaardigheden.

Kosten tijdens de periode 2014-2020 g. zal zich richten op de groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in lijn met de strategie "Europa 2020".

Deze doelstellingen van de alliantie zal worden uitgevoerd door middel van de "Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid" en "economische, territoriale en sociale samenhang "in het financieel kader voor de komende 7 jaar.

Правителствата ще се ангажират предварително какви ползи ще донесат проектите, финансирани по тези функции. В Договори за партньорство ще бъдат записани крайните цели – растеж, Jobs, повишаване на квалификацията, подобряване на конкурентоспособността и опазване на околната среда. Изпълнението на договорите ще се проверява ежегодно, а за неспазването ще се отнемат част от фондовете.

Конкурентоспособност за растеж и работни места

Средствата по тази функция на бюджета имат голям потенциал да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ във връзка с:

 • насърчаването на научноизследователската дейност, иновациите и технологичното развитие
 • специфичното действие в полза на конкурентоспособността на фирмите и малките и средни предприятия
 • инвестициите в уменията на европейците чрез програмата „Еразъм за всички“
 • развиването на социалната програма

При отпускането на средствата по тази функция приоритет са научните изследвания, образованието и иновациите.

Европейската комисия отчита належаща нужда от разширяване на върховите научни постижения в съюза. Затова усилията в областта на научните изследвания ще преследват от една страна върхови постижения и от друга широк достъп на участниците във всички държави членки.

Целево за наука и иновации в следващата финансова рамка са отделени 80 miljard. евро в инструмент, наречен „Хоризонт 2020“, който ще наследи Седмата рамкова програма на ЕС за наука и изследвания. Чрез обединяване на всички инструменти за финансиране в областта на науката и технологиите, се опростяват правилата за ползване на средствата и се създават по-добри възможности за участието на малки и средни предприятия в програмите. (Вижте подробности в другия материал)

Конкретно за България

Според официалната позиция на ЕК за приоритетите, които ще залегнат в Договора за партньорство с България, следващият бюджет трябва да се използва в следните направления:

 • Увеличаване на участието на пазара на труда чрез подобрена заетост, социално приобщаване и образователни политики
 • Благоприятна за иновации бизнес среда
 • Модерна инфраструктура за растеж и работни места
 • Екологосъобразна и ефективно използваща ресурсите икономика
 • Укрепване на капацитета на държавната администрация, управлението и съдебната власт

В областта на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, Европейската комисия препоръчва на България:

 • Засилване на инвестициите на частния сектор в областта на научноизследователската дейност и иновациите чрез:
 • Създаване на работни места за научноизследователска дейност; initiatieven om de samenwerking tussen de Bulgaarse en buitenlandse bedrijven om een ​​kennisbasis op te bouwen in Bulgarije
 • Maak synergetische banden tussen onderzoek, vissheto onderwijs en bedrijfsleven, gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke expertisecentra; via kennisoverdracht.
 1. Подкрепа на разработването и изпълнението на пилотния проект за технологичен парк „София-тек“ като основен център на научноизследователска дейност и иновации в страната и създване на условия за привличане на водещи международни и местни учени; създаване на работни условия на световно ниво в технологични паркове, центрове за върхови постижения, клъстери и инкубатори.
 2. Намаляване на бюрокрацията и сроковете за патентоване, подобряване на управлението на правата върху интелектуалната собственост .
 3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност между държавите членки по течението на река Дунав, държавите, свързани с „Хоризонт 2020“ и съседните държави членки в подкрепа на Дунавското изследователско пространство.

Приоритетите, посочени от комисията са основата за преговори с правителството по Договора за партньорство.

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС?

Седемгодишният бюджет на ЕС определя максималните размери на средствата, които ще могат да се харчат по различните европейски политики и програми и определя условията, при които ще става това.

Европейската комисия предложи проект за бюджет за 2014-2020 g. van 1,033 трилиона евро. Сумата беше намалена от Кипърското председателство на ЕС с 50 милиарда, а на последната среща на върха за бюджета на 22 en 23 ноември председателят на Съвета Херман ван Ромпой предложи допълнителни съкращения от 30 miljard, така че общият размер на бюджета да не превишава 972 miljard. евро или средно 138 милиарда годишно. Een lid landen overeenstemming te bereiken over de grootte en budget.

Europese Commissie stelt nieuwe voorwaarden voor de toewijzing van middelen in de periode 2014 - 2020 g. Voor de eerste keer in om de efficiëntie van de begroting van uitgaven te verbeteren, financiering is gekoppeld aan de realisatie van de strategie "Europa 2020" - groei en banen.

Reacties zijn gesloten.