Európsky rozpočet 2014-2020: Znalosť, rast, Jobs

20121023PHT03204_originalRozpočet EÚ by mal slúžiť ako katalyzátor pre rast a zamestnanosť v Európe, najmä prostredníctvom podpory investícií do ľudí a ich schopností.

Náklady za obdobie 2014-2020 g. sa zameria na rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v súlade so stratégiou "Európa 2020".

Tieto ciele aliancie bude realizovaná pomocou "Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť" a "ekonomická, územnú a sociálnu súdržnosť "vo finančnom rámci na najbližších 7 rokov.

Правителствата ще се ангажират предварително какви ползи ще донесат проектите, финансирани по тези функции. В Договори за партньорство ще бъдат записани крайните цели – растеж, Jobs, повишаване на квалификацията, подобряване на конкурентоспособността и опазване на околната среда. Изпълнението на договорите ще се проверява ежегодно, а за неспазването ще се отнемат част от фондовете.

Конкурентоспособност за растеж и работни места

Средствата по тази функция на бюджета имат голям потенциал да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ във връзка с:

 • насърчаването на научноизследователската дейност, иновациите и технологичното развитие
 • специфичното действие в полза на конкурентоспособността на фирмите и малките и средни предприятия
 • инвестициите в уменията на европейците чрез програмата „Еразъм за всички“
 • развиването на социалната програма

При отпускането на средствата по тази функция приоритет са научните изследвания, образованието и иновациите.

Европейската комисия отчита належаща нужда от разширяване на върховите научни постижения в съюза. Затова усилията в областта на научните изследвания ще преследват от една страна върхови постижения и от друга широк достъп на участниците във всички държави членки.

Целево за наука и иновации в следващата финансова рамка са отделени 80 miliárd. евро в инструмент, наречен „Хоризонт 2020“, който ще наследи Седмата рамкова програма на ЕС за наука и изследвания. Чрез обединяване на всички инструменти за финансиране в областта на науката и технологиите, се опростяват правилата за ползване на средствата и се създават по-добри възможности за участието на малки и средни предприятия в програмите. (Вижте подробности в другия материал)

Конкретно за България

Според официалната позиция на ЕК за приоритетите, които ще залегнат в Договора за партньорство с България, следващият бюджет трябва да се използва в следните направления:

 • Увеличаване на участието на пазара на труда чрез подобрена заетост, социално приобщаване и образователни политики
 • Благоприятна за иновации бизнес среда
 • Модерна инфраструктура за растеж и работни места
 • Екологосъобразна и ефективно използваща ресурсите икономика
 • Укрепване на капацитета на държавната администрация, управлението и съдебната власт

В областта на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, Европейската комисия препоръчва на България:

 • Засилване на инвестициите на частния сектор в областта на научноизследователската дейност и иновациите чрез:
 • Създаване на работни места за научноизследователска дейност; iniciatívy na podporu spolupráce medzi bulharské a zahraničné firmy na vybudovanie vedomostnej základne v Bulharsku
 • Vytvorte synergické väzby medzi výskumom, vissheto vzdelávania a podnikania, zameraný na rozvoj spoločných centier excelentnosti; podporovať prenos znalostí.
 1. Подкрепа на разработването и изпълнението на пилотния проект за технологичен парк „София-тек“ като основен център на научноизследователска дейност и иновации в страната и създване на условия за привличане на водещи международни и местни учени; създаване на работни условия на световно ниво в технологични паркове, центрове за върхови постижения, клъстери и инкубатори.
 2. Намаляване на бюрокрацията и сроковете за патентоване, подобряване на управлението на правата върху интелектуалната собственост .
 3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност между държавите членки по течението на река Дунав, държавите, свързани с „Хоризонт 2020“ и съседните държави членки в подкрепа на Дунавското изследователско пространство.

Приоритетите, посочени от комисията са основата за преговори с правителството по Договора за партньорство.

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС?

Седемгодишният бюджет на ЕС определя максималните размери на средствата, които ще могат да се харчат по различните европейски политики и програми и определя условията, при които ще става това.

Европейската комисия предложи проект за бюджет за 2014-2020 g. z 1,033 трилиона евро. Сумата беше намалена от Кипърското председателство на ЕС с 50 милиарда, а на последната среща на върха за бюджета на 22 и 23 ноември председателят на Съвета Херман ван Ромпой предложи допълнителни съкращения от 30 miliardy, така че общият размер на бюджета да не превишава 972 miliárd. евро или средно 138 милиарда годишно. A členské štáty, aby sa dohodli na veľkosti a rozpočtu prideľovanie.

Európska komisia stanoví nové podmienky pre prideľovanie finančných prostriedkov v priebehu obdobia 2014 - 2020 g. Prvýkrát za účelom zvýšenia efektívnosti rozpočtových výdavkov, Financovanie je viazané na plnenie stratégie "Európa 2020" - rast a zamestnanosť.

komentáre sú uzavreté.