European budget 2014-2020: Knowledge, growth, Jobs

20121023PHT03204_originalProračun EU bi moral služiti kot katalizator za rast in delovna mesta v Evropi, zlasti s spodbujanjem naložb v ljudi in znanje.

Odhodki v obdobju 2014-2020 g. se bo osredotočil na rast, zaposlovanje in konkurenčnost v skladu s strategijo "Evropa 2020".

Ti cilji zavezništva se bo izvajal s pomočjo "Konkurenčnost za rast in delovna mesta" in "ekonomsko, teritorialna in socialna kohezija "v finančnem okviru za naslednjih 7 let.

Vlade bodo storile vnaprej, kakšne koristi bo prinesla projekte, s temi funkcijami financira. V pogodbah o partnerstvu bo posnet splošnih ciljev - rast, Jobs, kvalifikacija, izboljšanje konkurenčnosti in okoljske. Izvajanjem pogodb se bodo letno testirali, in bo zaradi nespoštovanja traja nekaj sredstev.

Конкурентоспособност за растеж и работни места

Средствата по тази функция на бюджета имат голям потенциал да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ във връзка с:

 • насърчаването на научноизследователската дейност, иновациите и технологичното развитие
 • специфичното действие в полза на конкурентоспособността на фирмите и малките и средни предприятия
 • инвестициите в уменията на европейците чрез програмата „Еразъм за всички“
 • развиването на социалната програма

При отпускането на средствата по тази функция приоритет са научните изследвания, образованието и иновациите.

Европейската комисия отчита належаща нужда от разширяване на върховите научни постижения в съюза. Затова усилията в областта на научните изследвания ще преследват от една страна върхови постижения и от друга широк достъп на участниците във всички държави членки.

Целево за наука и иновации в следващата финансова рамка са отделени 80 milijard. евро в инструмент, наречен „Хоризонт 2020“, който ще наследи Седмата рамкова програма на ЕС за наука и изследвания. Чрез обединяване на всички инструменти за финансиране в областта на науката и технологиите, се опростяват правилата за ползване на средствата и се създават по-добри възможности за участието на малки и средни предприятия в програмите. (Вижте подробности в другия материал)

Конкретно за България

Според официалната позиция на ЕК за приоритетите, които ще залегнат в Договора за партньорство с България, следващият бюджет трябва да се използва в следните направления:

 • Увеличаване на участието на пазара на труда чрез подобрена заетост, социално приобщаване и образователни политики
 • Благоприятна за иновации бизнес среда
 • Модерна инфраструктура за растеж и работни места
 • Екологосъобразна и ефективно използваща ресурсите икономика
 • Укрепване на капацитета на държавната администрация, управлението и съдебната власт

В областта на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, Европейската комисия препоръчва на България:

 • Засилване на инвестициите на частния сектор в областта на научноизследователската дейност и иновациите чрез:
 • Създаване на работни места за научноизследователска дейност; pobude za sodelovanje med bolgarskih in tujih družb za izgradnjo baze znanja v Bolgariji
 • Ustvari sinergijskih povezav med raziskavami, vissheto izobraževanja in gospodarstva, osredotočila na razvoj skupnih centrov odličnosti; spodbujanje prenosa znanja.
 1. Подкрепа на разработването и изпълнението на пилотния проект за технологичен парк „София-тек“ като основен център на научноизследователска дейност и иновации в страната и създване на условия за привличане на водещи международни и местни учени; създаване на работни условия на световно ниво в технологични паркове, центрове за върхови постижения, клъстери и инкубатори.
 2. Намаляване на бюрокрацията и сроковете за патентоване, подобряване на управлението на правата върху интелектуалната собственост .
 3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност между държавите членки по течението на река Дунав, държавите, свързани с „Хоризонт 2020“ и съседните държави членки в подкрепа на Дунавското изследователско пространство.

Приоритетите, посочени от комисията са основата за преговори с правителството по Договора за партньорство.

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС?

Седемгодишният бюджет на ЕС определя максималните размери на средствата, които ще могат да се харчат по различните европейски политики и програми и определя условията, при които ще става това.

Европейската комисия предложи проект за бюджет за 2014-2020 g. iz 1,033 трилиона евро. Сумата беше намалена от Кипърското председателство на ЕС с 50 милиарда, а на последната среща на върха за бюджета на 22 in 23 ноември председателят на Съвета Херман ван Ромпой предложи допълнителни съкращения от 30 milijard, така че общият размер на бюджета да не превишава 972 milijard. евро или средно 138 милиарда годишно. A državami članicami, da se dogovorijo o obsegu in dodelitvi proračunskih sredstev.

Evropska komisija določa nove pogoje za dodelitev sredstev v obdobju 2014 - 2020 g. Za prvič, da bi se izboljšala učinkovitost porabe proračunskih, Financiranje je vezano na doseganje strategije "Evropa 2020" - rast in delovna mesta.

Komentarji so zaprti.