"Horizon 2020" - hover for Science and Innovation

20120116PHT35425_originalHorizon 2020 "is a new program, bringing together existing programs and instruments, funding research and development of new technologies. With a budget of 80 billion euros (in predlozhenieto on EC) over a period 2014 - 2020 g. program is part of an effort to create growth and jobs in the EU.

New:

- One tool obedinyava three dosegashni heating and INITIATIVES (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development, activities, related innovation framework program for competitiveness and innovation and the European Institute of Innovation and Technology)

- Linking research and innovation - from research to sales, vsichki forms on innovations

- Focus on societal challenges such as clean energy and transport, ensure food safety

- Oprosten dostp for the firm, Universities, Institutes of vsichki countries in the EU and third countries

Програмата има три приоритета:

 • Наука на най-високо ниво – с 26 million. евро ще бъдат насърчавани върхови научни постижения
 • Лидерска роля в индустрията – с 18 млн.евро ще се финансират мащабни инвестиции в ключови технологии и подобряване на финансовата подкрепа за малки и средни предприятия (MSP).
 • Обществени предизвикателства – 32 million. евро за проекти за борба с климатичните промени, за развитие на устойчив транспорт, по-достъпна енергия от възобновяеми източници, осигуряване на безопсност на храните и преодоляване на проблемите със застаряването на населението.

„Хоризонт 2020“ ще отговори на обществените предизвикателства като помогне да се хвърли мост над пропастта между науката и пазара. for example, подкрепяйки иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал. Този пазарно ориентиран подход ще включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси.

Кой може да се възползва:

Научноизследователски институти, Universities, иновативни частни компании, малки и средни предприятия.

Ще могат да се финансират дейности във всички сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, хранителна промишленост, трнспорт, енергетика (по-специално използването на възобновяеми енергийни източници), информационни и комуникационни технологии.

Опростяване:

 1. Един набор от правила
 • Адаптирани за целия цикъл на изследвания и иновации
 • Покриват всички програми и инструменти, финансиращи научни изследвания
 • Съгласувани с другите програми на ЕС

2. Един проект – едно финансиране

 • Максимум 100% от общите допустими разходи (с изключение на дейности близки до пазара, където максимумът е 70% )
 • Косвени допустими разходи – 20% от директните допустими разход

3. Прости критерии за оценка

 • Отлично ниво на научното постижение – мащаб на въздействието – осъществяване

4. Нови форми за финансиране, насочени към иновациите: обществени поръчки за развойни дейности и продукти, награди, целеви кредити и капиталови инструменти

5. Участие на страни извън ЕС – по-лесно, но при по-добра защита на интересите на ЕС

6. Опростени правила за грантове: по-широко приемане на счетоводни практики за директни разходи на участниците, фиксирана ставка за косвени разходи, без отчети на работното време на персонала, работещ на пълен работен ден по проекта

7. По-малко и по-целенасочени проверки и одити

 • Възможно най-малко изисквания за представяне на сертификати за одит, без да се нарушава доброто управление на средствата
 • Стратегия за одитиране, фокусирана върху риска и предотвратяването на измами

8. Подобрени правила за интелектуална собственост

 • Баланс между правна сигурност и гъвкавост
 • Нов акцент върху отворения достъп до резултатите от научни изследвания
 • Подходящи разпоредби за правата на интелектуална собственост за нови форми на финансиране

Международното сътрудничество

 • Международното сътрудничество е решаващо за постигането на много от целите на „Хоризонт 2020“
 • Принцип на цялостно отваряне – „Хоризонт 2020“ ще бъде най-отворената програма за финансиране в света

„Хоризонт 2020“ ще бъде отворена за: acceding countries, candidate, potentsialni the candidate and the election of third countries, who meet certain criteria (capacity, experience, The geographical and closely ikonomicheski vrzki with the EU and the so-called)

Comments are closed.