"Horizon 2020" - geld voor wetenschap en innovatie

20120116PHT35425_originalHorizon 2020 "is een nieuw programma, samenbrengen van de bestaande programma's en instrumenten, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии. С бюджет от 80 млрд.евро (в предложението на ЕК) over een periode 2014 - 2020 g. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС.

Новото:

- Един инструмент обединява три досегашни програми и инициативи (Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии)

- Свързване на научните изследвания и иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации

- Фокус върху обществените предизвикателства като чиста енергия и транспорт, гарантиране на безопасността на храните

- Опростен достъп за фирми, университети, институти от всички страни в ЕС и трети страни

Програмата има три приоритета:

 • Наука на най-високо ниво – с 26 miljoen. евро ще бъдат насърчавани върхови научни постижения
 • Лидерска роля в индустрията – с 18 млн.евро ще се финансират мащабни инвестиции в ключови технологии и подобряване на финансовата подкрепа за малки и средни предприятия (МСП).
 • Обществени предизвикателства – 32 miljoen. евро за проекти за борба с климатичните промени, за развитие на устойчив транспорт, по-достъпна енергия от възобновяеми източници, осигуряване на безопсност на храните и преодоляване на проблемите със застаряването на населението.

„Хоризонт 2020“ ще отговори на обществените предизвикателства като помогне да се хвърли мост над пропастта между науката и пазара. bij voorbeeld, подкрепяйки иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал. Този пазарно ориентиран подход ще включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси.

Кой може да се възползва:

Научноизследователски институти, университети, иновативни частни компании, малки и средни предприятия.

Ще могат да се финансират дейности във всички сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, хранителна промишленост, трнспорт, енергетика (по-специално използването на възобновяеми енергийни източници), информационни и комуникационни технологии.

Опростяване:

 1. Един набор от правила
 • Адаптирани за целия цикъл на изследвания и иновации
 • Покриват всички програми и инструменти, финансиращи научни изследвания
 • Съгласувани с другите програми на ЕС

2. Един проект – едно финансиране

 • Максимум 100% от общите допустими разходи (с изключение на дейности близки до пазара, където максимумът е 70% )
 • Косвени допустими разходи – 20% от директните допустими разход

3. Прости критерии за оценка

 • Отлично ниво на научното постижение – мащаб на въздействието – осъществяване

4. Нови форми за финансиране, насочени към иновациите: обществени поръчки за развойни дейности и продукти, награди, целеви кредити и капиталови инструменти

5. Участие на страни извън ЕС – по-лесно, но при по-добра защита на интересите на ЕС

6. Опростени правила за грантове: по-широко приемане на счетоводни практики за директни разходи на участниците, фиксирана ставка за косвени разходи, без отчети на работното време на персонала, работещ на пълен работен ден по проекта

7. По-малко и по-целенасочени проверки и одити

 • Възможно най-малко изисквания за представяне на сертификати за одит, без да се нарушава доброто управление на средствата
 • Стратегия за одитиране, фокусирана върху риска и предотвратяването на измами

8. Подобрени правила за интелектуална собственост

 • Баланс между правна сигурност и гъвкавост
 • Нов акцент върху отворения достъп до резултатите от научни изследвания
 • Подходящи разпоредби за правата на интелектуална собственост за нови форми на финансиране

Международното сътрудничество

 • Международното сътрудничество е решаващо за постигането на много от целите на „Хоризонт 2020“
 • Принцип на цялостно отваряне – „Хоризонт 2020“ ще бъде най-отворената програма за финансиране в света

„Хоризонт 2020“ ще бъде отворена за: toetredende landen, kandidaat, potentsialni de kandidaat en de verkiezing van derde landen, die aan bepaalde criteria voldoen (hoedanigheid, ervaring, nauwe economische en geografische banden met de EU, enz.)

Reacties zijn gesloten.