УЧРЕДЯВАНЕ НА БАЛКАНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ

/Информационно съобщение/ 

Георги Пирински

Програмен директор на Фондация „Солидарно общество”

Член на Работната група ПА ПСЮИЕ – 2010-2013 г.           

През м. май т.г. предстои важно събитие в съвременното развитие на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/ – в Букурещ се очаква да бъде учредена Парламентарна асамблея на страните – участнички в Процеса. С този акт завършва подготвителният процес, продължил четири години след стартирането му през 2010 г. с решението на Осмата конференция на председателите на парламенти в Анталия, Турция.

Както е известно, началото на ПСЮИЕ бе положено със срещата на министрите на външните работи от региона от м. юли 1996 г. Година по-късно – през 1997 г. при председателството на Гърция, форматът на годишните срещи по държавна и правителствена линия бе издигнат на ниво президенти и премиери. При същото председателство бе инициирана и първата конференция на парламентарните председатели, положила началото на Парламентарното измерение на Процеса.

През 2008 г., като част от решенията за прехвърляне на дейностите от закриващия се Пакт за стабилност към форматите на ПСЮИЕ, бе съгласувано консенсусно решение Народното събрание на България да получи домакинството на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество /РСПС/. През изминалия период Регионалният секретариат разви активна дейност като пункт за размяна на информация, съгласуване на парламентарни инициативи и поддържане на връзки с Европейския и с други регионални и национални парламентарни асамблеи.

В резултат на дейността по време на 12-те заседания на Работната група, създадена с решенията от Анталия за подготовка на необходимите документи за новата ПА ПСЮИЕ, към сегашния момент /т.е. средата на м. март 2014 г./ са съгласувани следните основни параметри на асамблеята:

  • Равноправно участие на страните с парламентарни делегации, оглавявани от председателите на националните парламенти;
  • Вземане на решенията с консенсус в съответствие с основополагащия за ПСЮИЕ принцип, залегнал в основния документ за Процеса – Букурещката харта  от 2000 г.;
  • Три постоянни комитета – по икономика, инфраструктура и енергетика; по социална политика, образование и наука и по сигурност и вътрешен ред. 

Представителите на Народното събрание в РГ взеха активно участие в работата й, като предложиха цялостен алтернативен модел за новата асамблея, който осигурява реална равнопоставеност на страните и избягва излишната институционализация. В хода на работата този модел получи преобладаваща подкрепа от страните и бе заложен в основните положения за новата ПА ПСЮИЕ.

In the world today, you will need to find an essay writer who will publish your essays efficiently, which essay writing service in turn will make your research simpler. It truly is critical that you simply employ the ideal essay writer you can spend and that has a good volume of working knowledge within this field, because it can make all the difference between having a superior composition or not.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *