20121023PHT03204_originalБюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.

Разходите през периода 2014-2020 г. ще бъдат фокусирани върху растежа, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ и „Икономическо, териториално и социално сближаване“ във финансовата рамка за следващия 7-годишен период.

Правителствата ще се ангажират предварително какви ползи ще донесат проектите, финансирани по тези функции. В Договори за партньорство ще бъдат записани крайните цели – растеж, заетост, повишаване на квалификацията, подобряване на конкурентоспособността и опазване на околната среда. Изпълнението на договорите ще се проверява ежегодно, а за неспазването ще се отнемат част от фондовете.

Конкурентоспособност за растеж и работни места

Средствата по тази функция на бюджета имат голям потенциал да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ във връзка с:

 • насърчаването на научноизследователската дейност, иновациите и технологичното развитие
 • специфичното действие в полза на конкурентоспособността на фирмите и малките и средни предприятия
 • инвестициите в уменията на европейците чрез програмата „Еразъм за всички“
 • развиването на социалната програма

При отпускането на средствата по тази функция приоритет са научните изследвания, образованието и иновациите.

Европейската комисия отчита належаща нужда от разширяване на върховите научни постижения в съюза. Затова усилията в областта на научните изследвания ще преследват от една страна върхови постижения и от друга широк достъп на участниците във всички държави членки.

Целево за наука и иновации в следващата финансова рамка са отделени 80 млрд. евро в инструмент, наречен „Хоризонт 2020“, който ще наследи Седмата рамкова програма на ЕС за наука и изследвания. Чрез обединяване на всички инструменти за финансиране в областта на науката и технологиите, се опростяват правилата за ползване на средствата и се създават по-добри възможности за участието на малки и средни предприятия в програмите. (Вижте подробности в другия материал)

Конкретно за България

Според официалната позиция на ЕК за приоритетите, които ще залегнат в Договора за партньорство с България, следващият бюджет трябва да се използва в следните направления:

 • Увеличаване на участието на пазара на труда чрез подобрена заетост, социално приобщаване и образователни политики
 • Благоприятна за иновации бизнес среда
 • Модерна инфраструктура за растеж и работни места
 • Екологосъобразна и ефективно използваща ресурсите икономика
 • Укрепване на капацитета на държавната администрация, управлението и съдебната власт

В областта на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, Европейската комисия препоръчва на България:

 •  Засилване на инвестициите на частния сектор в областта на научноизследователската дейност и иновациите чрез:
 • Създаване на работни места за научноизследователска дейност; инициативи за подкрепа на сътрудничеството между български и чуждестранни предприятия за изграждане на база от знания в България
 • Създаване на синергийни връзки между научноизследователската дейност, висшето образование и бизнеса, фокусирани върху разработването на съвместни центрове за върхови постижения; насърчаване на трансфера на знания.
 1.  Подкрепа на разработването и изпълнението на пилотния проект за технологичен парк „София-тек“ като основен център на научноизследователска дейност и иновации в страната и създване на условия за привличане на водещи международни и местни учени; създаване на работни условия на световно ниво в технологични паркове, центрове за върхови постижения, клъстери и инкубатори.
 2.  Намаляване на бюрокрацията и сроковете за патентоване, подобряване на управлението на правата върху интелектуалната собственост .
 3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност между държавите членки по течението на река Дунав, държавите, свързани с „Хоризонт 2020“ и съседните държави членки в подкрепа на Дунавското изследователско пространство.

Приоритетите, посочени от комисията са основата за преговори с правителството по Договора за партньорство.

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС?

Седемгодишният бюджет на ЕС определя максималните размери на средствата, които ще могат да се харчат по различните европейски политики и програми и определя условията, при които ще става това.

Европейската комисия предложи проект за бюджет за 2014-2020 г. от 1,033 трилиона евро. Сумата беше намалена от Кипърското председателство на ЕС с 50 милиарда, а на последната среща на върха за бюджета на 22 и 23 ноември председателят на Съвета Херман ван Ромпой предложи допълнителни съкращения от 30 милиарда евро, така че общият размер на бюджета да не превишава 972 млрд. евро или средно 138 милиарда годишно. Предстои страните членки да постигнат съгласие по размера и разпределянето на бюджета.

Европейската комисия поставя нови условия срещу отпускането на средства през периода 2014 – 2020 г. За първи път с цел подобряване на ефективността на разходването на бюджета, финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.

By EIRI