Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.

Разходите през периода 2014-2020 г. ще бъдат фокусирани върху растежа, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ и „Икономическо, териториално и социално сближаване“ във финансовата рамка за следващия 7-годишен период.

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DcUOhpXeUjg[/youtube]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BSLJE3nXglM[/youtube]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Iz_BQo5z7H8[/youtube]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rSxIfUH5T9M[/youtube]

By EIRI